دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فریبا   زمانی هرگلانی

پست الکترونیکی : f.zamani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : محیط زیست
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر پژوهش

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/10/01

فریبا زمانی هرگلانی

محل خدمت:   مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

مرتبه علمی : استادیار

^